Category Archives: รถยนต์

ทะเบียนรถและชำระภาษีรถประจำปีของรถต่างๆตามข้อกำหนดในกฎหมาย

การประกันภัยยรถยนต์เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาจากปัญหาภัยอันตรายที่เกิดขึ้นจากรถในอดีต ซึ่งไม่ได้รับการคุ้มครองและชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นอย่างเหมาะสม หรือไม่ได้รับการคุ้มครอง ชดเชยหรือเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นจากอุบัติภัยทางรถต่างๆที่เกิดขึ้น จึงทำให้มีการร่างและเสนอกฎหมายพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถพ.ศ.๒๕๓๕ ออกมาบังคับใช้เพื่อแก้ปัญหาความเลื่อมล้ำของคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในการเดินทางในสถานที่ที่มีการขับรถเดินทางผ่านไปผ่านมา แม้ว่าจะไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุซะทีเดียว แต่ก็เป็นพระราชบัญญัติที่จะช่วยให้ผู้ที่ประสบเหตุภัยจากรถต่างๆนั้นได้รับการช่วยเหลือ เยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อร่างกายของผู้ประสบเหตุและจิตใจของญาติ

การประกันภัยรถยนต์นั้นมีผลบังคับให้เจ้าของรถทุกคันนั้นจะต้องดำเนินการจัดทำประกันภัยรถยนต์ให้กับรถของตนเองตามประเภทของรถที่อยู่ในครอบครองแต่ละคันให้ครบถ้วนเพื่อการลงทะเบียนรถและชำระภาษีรถประจำปีของรถต่างๆตามข้อกำหนดในกฎหมายพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถพ.ศ.๒๕๓๕ โดยหากมีการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับการจัดทำประกันภัยต่างๆให้กับรถต่างๆในความครอบครองของท่าน โดยเฉพาะประกันภัยรถยนต์และรถจักรยานยนต์ซึ่งมีปริมาณผู้ใช้งานมากที่สุดสองอันดับแรกในสังคมไทย และนั่นก็ทำให้ทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์นั้นเป็นยานพาหนะสองอันดับแรกที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดเช่นกัน ซึ่งก็ทำให้เกิดจำนวนผู้เสียหายขึ้นเป็นจำนวนมาก โดยในกลุ่มผู้เสียหายที่ต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลนั้นก็คือกลุ่มผู้ที่ขับรถต่างๆและขับขี่รถจักรยานยนต์บางส่วน ทั้งผู้ที่ก่อเหตุและผู้ที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม

การประกันภัยรถยนต์นั้นสามารถแบ่งแยกออกได้เป็นสองประเภทใหญ่ๆได้แก่การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับและการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ซึ่งสามารถแยกย่อยลงไปได้อีกสามรูปแบบคือประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่ง ประกันภัยรถยนต์ชั้นสอง และประกันภัยรถยนต์ชั้นสาม โดยมีจุดประสงค์หลักคือให้เงินเยียวยารักษาอาการบาดเจ็บเบื้องต้นแก่ผู้บาดเจ็บ เพื่อให้ได้รับการรักษาเบื้องต้นอย่างเท่าเทียมทุกคน สำหรับจุดประสงค์รองต่างๆที่เพิ่มเติมขึ้นมาในการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจต่างๆนั้นได้แก่การประกันภัยที่ไม่เกี่ยวกับชีวิต แต่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินต่างๆ เป็นการประกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับทรัพย์ของบุคคลที่ได้รับทุกข์จากอุบัติภัยจากรถที่เกิดขึ้น และความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นกับตัวรถของท่านเอง ตั้งแต่เหตุเพลิงไหม้ เหตุน้ำท่วม เหตุขีดข่วนหรือเฉี่ยวชนสิ่งต่างๆแวดล้อม สำหรับจำนวนเงินความคุ้มครองความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นนั้น จะมีการระบุไว้ภายในกรมธรรม์ประกันภัย กรมธรรม์ประกันภัยที่แตกต่างกันนั้นก็ย่อมที่จะให้ความคุ้มครองความเสียหายแตกต่างกันขึ้นอยู่กับจำนวนเบี้ยประกัน