Category Archives: ระบบคิว

ประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับจากการใช้ ระบบคิว

สำหรับผู้รับบริการ

• เพิ่มความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการระหว่างให้การบริการ เนื่องจากไม่ต้องต่อแถวให้เสียเวลา • เพิ่มความรวดเร็วให้กับการให้บริการด้วยการใช้ระบบคิว และมีการแจกบัตรคิว เพื่อยืนยันลำดับ • ดูมีความน่าเชื่อถือ เป็นระบบตามลำดับคิว แยกตามความสำคัญและหน้าที่ในการให้บริการ

ภาพลักษณ์องค์กร

• คงปฏิเสธไม่ได้ว่า ภาพลักษณ์องค์กรก็มีความสำคัญในปัจจุบัน การทำให้องค์กรมีความน่าเชื่อถือ ก็เป็นปัจจัยหลักในการ • ให้บริการดังนั้นการนำระบบคิวเข้าไปช่วยในการให้บริการ ย่อมทำให้องค์กรมีภาพลักษณ์ที่ดี มีความทันสมัย แสดงถึง • ความเป็นเป็นมืออาชีพในการจัดการระบบการให้บริการให้แก่ผู้รับบริการ

เพิ่มประสิทธิภาพ

• เพิ่มประสิทธิภาพในองค์กรในการจัดการ ไม่ต้องยืนรอคิวยาวๆ จนทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าต้องรอนาน • ลดการใช้ทรัพยากรบุคคลให้การให้บริการ ยืนเรียกคิวเปลี่ยนเป็นการใช้ระบบคิว เรียกอัตโนมัติตามลำดับ • ลดความขัดแย้งเรื่องลำดับคิว การแซงคิวของลูกค้า และการยืนรอคิวแบบเดิมๆ สำหรับผู้สูงอายุ หรือผู้ที่มีข้อจำกัด • สามารถให้เครื่องออกบัตรคิว จัดการกับระบบคิว ไม่ต้องใช้บุคลากรในการออกบัตรคิว